BSU bulletin
Mathematics, Informatics
LoginРУСENG

BSU bulletin. Mathematics, Informatics

Number: 4
Series:
Tom:
Year of release: 2016
DOI:
ISSN:
Number of pages: 92
Publication date:

Contents:

Kravchenko V. A., Shirapov D. S., Olzoeva S. I.
3-12
Paramonov V. V., Fedorov R. K., Ruzhnikov G. M., Efimova N. V.
13-22
Kharinov M. V., Khanykov I. G.
34-42

Information Systems and Technology

Fedorchenko L. N.
23-33

Mathematical modeling and data processing

Abramov D. B., Baranov S. O., Lejhter S. V., Chukanov S. N.
43-49

Mathematical modeling and data processing

Markhadaev B. Е., Nikiforov S. O., Nikiforov B. S., Ulahanov N. S.
50-60
Mizhidon A. D., Kharakhinov A. V.
61-68
Urmakshinova E. R., Мархадаев B. E.
69-75

Functional Analysis and Differential Equations

Kerefov M. A., Gekkieva S. K.
76-86