BSU bulletin
Mathematics, Informatics
LoginРУСENG

BSU bulletin. Mathematics, Informatics

Bibliographic description:
Zayatuyev B. V.
,
Dondukova N. N.
Semi special contact 2-geodesic transformations of AC-structures // BSU bulletin. Mathematics, Informatics. - 2016. №2. . - С. 11-16.
Title:
Semi special contact 2-geodesic transformations of AC-structures
Financing:
Codes:
DOI: 10.18101/2304-5728-2016-2-11-16UDK: 514.7
Annotation:
In this paper we investigate the properties of semi-technical contactly 2- geodesic transformations of the almost contact metric structure (AС- structures), which was introduced in [1]. In the first part of the work we found invariant form of structural tensors (see [2].) of almost contact metric struc- tures, which has been used to find the transformation formulas of structural tensors of almost contact metric structures when a contactly 2-geodesic trans- formations. Next we obtained invariant almost contact metric structures when contactly 2-geodesic transformations of the first linear type. So-called a semi- technical a contactly 2-geodesic transformations were allocated, and formulas for the transformation of structural tensor were obtained when a semi-technical
2-geodesic transformations. Finally, we obtain the identity, which affinor of semi-technical 2-geodesic transformations satisfies.
Keywords:
almost contact structures, 2-geodesic transformations, structure tensors of almost contact structures.
List of references:
1. Dondukova N. N. Poluspetsial'nyye kontaktno 2-geodezicheskiye preobrazovaniya pochti kontaktnykh metricheskikh struktur // Geometriya mnogoobraziy i yeye prilozheniya. — Ulan-Ude: BGU, 2010. — S. 15 – 16.

2. Kirichenko V. F. Differentsial'no-geometricheskiye struktury na mnogoobraziyakh. — M., MPGU, 2003. -495 s.

3. Sinyukov N. S. Geodezicheskiye otobrazheniya rimanovykh prostranstv. — M.: Nauka, 1979.

4. Leyko S. G. Lineynyye p-geodezicheskiye diffeomorfizmy mnogoo- braziy s affinnoy svyaznost'yu // Izv. vysshikh uch. zavedeniy. — 1982. — №5. — S. 80 – 83.

5. Kirichenko V. F., Dondukova N. N. Kontaktno-geodezicheskiye preo- brazovaniya pochti kontaktnykh metricheskikh struktur // Matem. zametki. — 2006. — T. 80, №2.